Hľadáme mladú nádej baletu

25. - 27. NOVEMBER 2019

Divadelná sála domu kultúry, Liptovský Hrádok

 

Ako sa prihlásiť?

Súťaže sa môže zúčastniť len záujemca, ktorý odovzdá riadne vyplnenú prihlášku a zaplatí účastnícky poplatok. Podaním prihlášky sa účastník zaväzuje dodržiavať podmienky súťaže. V prípade ich porušení môže byť zo súťaže vyradený.

Povinnou prílohou prihlášky je stručný umelecký životopis súťažiaceho a dve fotografie v tanečnom prejave (fotografie sa posielajú výlučne elektronicky v tlačovej kvalite).

 

 

Prihláška súťažiaceho: Pre kategóriu A a B (Prevziať)

 

Prihláška súboru: Pre kategóriu C (Prevziať)

 

Uzávierka prihlášok je 11. 11. 2019. V prípade naplnenia celkovej kapacity súťaže, si organizátor vyhradzuje právo uzavrieť prihlasovanie, aj v skoršom termíne. Súťažiacim preto odporúčame nenechávať prihlásenie na poslednú chvíľu.

 

Prihláška sa odovzdáva výlučne elektronicky na adresu:
prihlasky@nadej-baletu.sk

 

Pravdivosť všetkých údajov uvedených v prihláške pre kategóriu A a B potvrdí vysielajúca škola pečiatkou a podpisom riaditeľa alebo vedúceho súboru (posiela sa sken prihlášky). V prípade nepravdivého uvedenia údajov, je možné súťažiaceho alebo choreografiu zo súťaže vyradiť. Za nedostatky nesie zodpovednosť v plnom rozsahu škola.

 

Pravdivosť všetkých údajov uvedených v prihláške pre kategóriu C potvrdí vedúci súboru svojim podpisom. V prípade nepravdivého uvedenia údajov, je možné súťažnú choreografiu zo súťaže vyradiť. Za nedostatky nesie zodpovednosť v plnom rozsahu súbor.

 

Súťažiaci si musia zaistiť právo predvádzať nové diela alebo choreografie, na ktoré sa vzťahuje ochrana autorských práv.

 

Vysielajúca škola alebo súbor si musí zabezpečiť súhlas súťažiacich so zverejnením a spracovaním osobných údajov potrebných na prihlásenie do súťaže.

 

Účastnícky poplatok:

Výška účastníckeho poplatku pre kategórie A a B = 10,- € za súťažiaceho.

Výška účastníckeho poplatku pre kategóriu C = 20,- € za choreografiu.

 

Informácie k platbe:

Číslo účtu: SK5911000000002923862003

Správa pre príjemcu: Nádej baletu + meno súťažiaceho.

SWIFT: TATRSKBX

Názov banky: Tatra banka, a. s.

Adresa banky: Hodžovo Námestie 3, Bratislava, SK